ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
Ict curricula.jpg

ಮುನ್ನುಡಿ

ಪಕ್ಷಿನೋಟ

 1. ಪರಿಚಯ
 2. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನು
 3. ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 4. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ
 5. ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ
 6. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ

Level 1

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 1
  1. ಫ್ರಿಜ್‌ಗಿಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ
  2. ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು
  3. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1
  1. ದತ್ತಾಂಶ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು
  2. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ದತ್ತಾಂಶದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆ
  4. ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮಾಡುವುದು
  5. ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1
  1. ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
  2. ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ
  3. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 4. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1
  1. ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ
   1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
   2. ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು
  3. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

Level 2

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 2
  1. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದವು
  2. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾನವನ ಕಥೆ
  3. ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. Data representation and processing level 2
  1. Columns and rows!
  2. Numbers and patterns
  3. Level 2 learning check list
 3. Communication with graphics level 2
  1. Stories and songs come alive with pictures
  2. Creating animations
  3. Level 2 learning check list
 4. Audio visual communication level 2
  1. Audio story telling
  2. Words and sounds to tell a story
  3. Audio visual communication level 2 learning check list
 5. Educational applications for learning your subjects level 2
  1. Your desktop atlas with KGeography
  2. Learning maths with Geogebra 2
   1. Learning about triangle properties
   2. Learning symmetry
  3. Level 2 learning check list

Level 3

 1. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 3
  1. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
  2. ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
  3. ನನಗೆ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವಿದೆ
  4. ಐಸಿಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಂತ 3ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ
 2. Data representation and processing level 3
  1. Spreadsheet for data analysis
  2. Multi page text document
  3. Level 3 learning check list
 3. Communication with graphics level 3
  1. Making comic strips
  2. Making posters
  3. Level 3 learning check list
 4. Audio visual communication level 3
  1. Make an audio book
  2. Make a read aloud audio visual book
  3. Level 3 learning check list
 5. Educational applications for learning your subjects level 3
  1. The globe on your table with Marble
   1. Playing with the globe
   2. Precipitation, weather and climate
   3. Local weather and climate patterns
  2. Explore maths with Geogebra 3
   1. Learning about quadrilateral properties
   2. How to make Geogebra dynamic?
  3. Learning science with different technology tools
  4. Level 3 learning check list
 6. Concluding remarks
 7. Additional readings
  1. Science, Technology and Society
  2. Ethics of technology


 1. Questions & Answers

Have a question? Why not ask the very textbook that you are learning from?

Further Reading