ಕನ್ನಡ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

 1. ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೭ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು
 2. ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೬ನೇ ತರಗತಿಗೆಪ್ರಕಟವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು
 3. ಧ್ವನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೫ನೇ ತರಗತಿಗೆಪ್ರಕಟವಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು

ಆಡೀಯೋ

ವೀಡಿಯೋ

 1. ಕರಡಿ ಟೈಲ್ಸ ನ ಕಥೆಗಳು
 2. ಬೀರಬಲ್ಲನ ಕಥೆಗಳು
 3. ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ ಕಥೆಗಳು

ಭಾಷಾ ಆಟಗಳು

ಪದ ಬಂಧ

 1. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪದಬಂಧ
Padabandha-1x.jpg

ಚಿತ್ರನೋಡಿ ಕಥೆ ಬರೆ

 1. ಸರಣಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕಥೆ ಬರೆಯಿರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು

Shrek Storyboards 1.jpg

ಹಾಡುಗಳು

 1. ದೇಶ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು
 2. ಕವನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿ

 1. ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿ
2lizneq.jpg