ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಪರಿವಿಡಿ

೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ ಕೈ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ೨೦೧೬-೧೭

 1. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹನುಮಂತ ಭಾಲಿ ಸರ್ ರವರ "ಓ ಪಥಿಕ, ಸಾಧಿಸು ನೀ ಶತಕ" ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 2. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವರಾಜು ಟಿ.ಎಂ ರವರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ
 3. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವೀಶ್‌ಕುಮಾರ್‌ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳು

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ೨೦೧೫-೧೬

 1. ಮೈಸೂರಿನ ಎಂ.ಎನ್ ನಾಗರಾಜುರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 2. ಕೋಲಾರದ ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 3. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 4. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಭಾಲಿರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀಲನಕಾಶೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 1. ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  1. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2. ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೨ ,೨೦೧೫-೧೬
  3. ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ -ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -೧
  4. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ (೧೦ ನೇ ತರಗತಿ )ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -೧ ೨೦೧೫-೧೬
  5. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ -೧
  6. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೩ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  7. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೨ ೨೦೧೫-೧೬
  8. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -೩ ೨೦೧೫-೧೬
  9. ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ-೪ ೨೦೧೫-೧೫


ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು,ನೀಲ ನಕಾಶೆ,ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು೨೦೧೪-೧೫

 1. ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ , ಬೇಗೂರು ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ
  1. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೧
  2. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೨
  3. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೩
  4. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೪
  5. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೫
  6. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೬
  7. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ-೭
  8. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
  9. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ-೧
  10. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ-೨
  11. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  12. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ
  13. ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀಲನಕಾಶೆ
  14. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ -೪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  15. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಷೆ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿತ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  16. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
  17. 2015-16 ಸಾಲಿನ ನೂತನ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಯರಿಸಲಾಗಿದೆ
  18. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  19. 35+ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ನಂಬರ್
  20. 9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ೨೦೧೪-೧೫

 1. ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ , ಬೇಗೂರು ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ
  1. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ-೧
  2. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ-೨
  3. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ-೩
  4. ೧೦ ನೆ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೪
  5. ೧೦ ನೆ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೫
  6. ೧೦ ನೆ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೬
  7. ೧೦ ನೆ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೭
  8. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -೮
  9. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ -೯
  10. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-೧೦
  11. Click here for 10th kannada question paper
  12. 10 ನೆಯ ತರಗತಿ "ಜ್ಞಾನದೀಪ" ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊತ್ತಿಗೆ
  13. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರ.ಭಾ. ಕನ್ನಡದ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  14. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ
  15. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲ ನಕ್ಷೆ
  16. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ
  17. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯ ಯೋಜನೆ
  18. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
  1. ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
  2. ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
  3. ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

೯ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ.ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು,ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು,ನೀಲ ನಕಾಶೆ,ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು೨೦೧೫-೧೬

ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

  1. ೯ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
  3. ೯ ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  4. 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಕೆ
  5. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮ

೮ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ಶಾಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ,ನೀಲ ನಕಾಶೆ,ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ೨೦೧೫-೧೬

 1. ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ ಗೂರು ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
  1. ೮ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  2. ೮ ನೇ ತರಗತಿ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
  3. ೮ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
  4. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ- ೮ ನೇ ತರಗತಿ)ನೀಲನಕಾಶೆ
  5. ೮ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೨
  6. ೮ ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೀಲನಕಾಶೆ -೨
 2. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರವೀಶಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನೀಲನಕಾಶೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 3. ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ
 4. ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ
 5. ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 6. ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 7. ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ