ಬದತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಙಾನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ಯಾಯ-4 ರ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಹಾಗು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮಗಳು ಬಗೆಗಿನ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ (ಶಿಕ್ಷಕರು) ರವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ