ವರ್ಗ:ಪರಿವಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಇದು 'ಕಮುಶೈಸಂ' ಪರಿವಿಡಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  1. ತರಗತಿ → ತರಗತಿ_8, ತರಗತಿ_9, ತರಗತಿ_10.
  2. ವಿಷಯ → ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ → ಇತಿಹಾಸ → ಇತಿಹಾಸ ಪಾಠಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ → ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ → ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠಗಳು. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ.
  3. ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ → .'ಪ್ರಪಂಚ' ಪಾಠ. ಹಾಗೆಯೇ → ಭಾರತ → ಭಾರತ ಪಾಠಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ → ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷಯಗಳು

ಉಪವರ್ಗಗಳು

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ೩ ಉಪವರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಟ್ಟು ೩ ಇವೆ.