ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆಗಲೇ ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟವೊಂದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅಥವ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಅಥವ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ.