ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
See in English

೧೦ನೇ ತರಗತಿ

ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ-೨೦೧೪-೧೫

 1. ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್,GHS ಬಗ್ಗವಲ್ಲಿ,ತರೀಕೆರೆ,ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು
 2. ಶ್ರೀಮತಿ ದಾನಮ್ಮ.ಚ.ಝಳಕಿ. (ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಕಿ) ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ,ವಂಟಮೂರಿ ಕಾಲನಿ,ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಲು
 3. ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ ಡಿ ತಟ್ಟಹಳ್ಳಿ,ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ ,ಮಂಡ್ಯ ಜಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಲು
 4. ಬಿ ಎಸ್ ಜೋಲಪುರ ಗೋಕಾಕ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಲು
 5. ಪ್ರೇಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸ ಶಿ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಜೋಡಿಹೋಚಿಳ್ಳಿ ಕಡೂರು ತಾ/ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಲು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ ಸಿ ಇ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ 2014-15 ಸಾಲಿನ S.S.L.C. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 2. ದಾನಮ್ಮಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
 3. ಪಾಠಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 4. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ SSLC ನೀಲನಕ್ಷೆ
 5. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 6. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 7. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಗುಂಡಾ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ ರಾಯಚೂರು ಜಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 8. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,ಗುಂಡಾ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ ರಾಯಚೂರು ಜಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 9. ನಾರಾಯಣ ಡಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ -ಜಿ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 10. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
 11. ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗೋಪಗುಂಡನಹಳ್ಳಿ , ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 12. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 13. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ
 14. ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ತಂಡಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನಾಕೋಠಿ


೮ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ