Blogs

Beautification of School Environment

Beautification of School Environment

“±Á¯Á ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß DPÀµÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.”
£ÁUÀ°AUÉÃUËqÀ ©.Dgï.¦
©.Dgï.¹. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè.

Improving School Staff meeting - Sulochana

Dear All,

Please find here with the attached narrative on Improving school staff meeting.
Share your feedback and suggestions to improve

Regards
Sulochana

Development and management of School Library - Hariprasad

Dear All,

Please find here with the attached narrative on School Library.
Share your feedback and suggestions to improve this.

Regards
Hariprasad

Beautification of School Environment

“±Á¯Á ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß DPÀµÀðuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.”
£ÁUÀ°AUÉÃUËqÀ ©.Dgï.¦
©.Dgï.¹. PÀ£ÀPÀ¥ÀÄgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ f¯Éè.

Development and management of School Library - Thippeswamy

Dear All,

Please find here with the attached narrative on School Library.
Share your feedback and suggestions to improve this.

Regards
Thippeswamy

Improving School Staff meeting - Savithri

Dear All,

Please find here with the attached narrative on Improving school staff meeting.
Share your feedback and suggestions to improve

Regards
Savithri

Improving Parent - Teacher Dialogue - Bhanumathi

Dear All,

Please find here with the attached narrative on Improving parent- teacher dialogue in school.
Share your feedback and suggestions to improve

Regards
Bhanumathi

Improving SDMC meeting - Sabanna Waggar

Dear All,

Please find herewith the attached narrative on improving SDMC Meeting
Share your valuable feedback and suggestions to improve

Regards
Sabanna

Improving Cluster Meeting - Mahantha Devaru

Dear All,

Please find here with the attached narrative on improving cluster meeting
Expecting your valuable suggestions

Regards
Mahanthu

Pages