ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಾಣ

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

ಪಠ್ಯದ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಘಟಕ -1

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆ

ಘಟಕ ಭಾಗ-1 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಚಯ

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ - 01

ನೀಡಿರುವ ಗದ್ಯಭಾಗದ ಹಿನ್ನಲೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಪೀಠಿಕೆ

ಘಟಕ - 1 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ-2

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಓದಿನ ಹವ್ಯಾಸ

ಘಟಕ ಭಾಗ-2 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

mind map

ಪೀಠಿಕೆ

ವಿವರಣೆ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ 2

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ/ಛಂದಸ್ಸು

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ - 1

 1. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು;
 2. ವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ; ಜೀವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 3. ಸಮಯ: 15ನಿಮಿಷಗಳು
 4. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು;
 5. ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:' ,
 6. ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು;
 7. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು;

ಘಟಕ 2ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ -3

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಮಾಲಗತ್ತಿಯವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ

ಘಟಕ ಭಾಗ-3 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪೀಠಕೆ

ವಿವರಣೆ

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ-3

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ - 2

 1. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು;
 2. ವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ; ಜೀವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 3. ಸಮಯ: 15ನಿಮಿಷಗಳು
 4. ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು;
 5. ವಿಧಾನ/ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:' ,
 6. ಚರ್ಚಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು;
 7. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು;

ಘಟಕ 3ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಘಟಕ -4

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಬಲ್ಬ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಸಂಗ

ಘಟಕ ಭಾಗ-4 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ

ಪೀಠಿಕೆ

ವಿವರಣೆ

File:ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ರೂಪುರೇಷೆ.odt

ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ - 4

ವ್ಯಾಕರಣಾಂಶ

ಶಬ್ದಕೋಶ/ಪದ ವಿಶೇಷತೆ

ಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಘಟಕ 4ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಉಪಸಂಹಾರ

ಪಠ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆ

[1].
[2]

ಆಕರ ಸೂಚಿ

 • ಕಣಜ
 • ಲೇಖಕರ ಗರ್ನಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೃತಿ, ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ-72-76
 • ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪಾಠದ ವಿವರ

ಹಿನ್ನಲೆ>ಪ್ರಸ್ತುತ>ನಂತರ ಅಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದಿತ್ತಿದ್ದದ್ದು.ಅವರ ಓದಿನ ಪರಿ

ಪಾಠದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

 1. 'ಜಯಪುರದೊಳಗೊಂದು ಸುತ್ತು 'ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ
 2. 'ಜಯಪುರ ಬಣ್ಣಗಾರರ ತವರೂರು' ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿರಿ

chwck list