ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ

From Karnataka Open Educational Resources
Revision as of 10:40, 10 February 2020 by Anand (talk | contribs) (Created page with "ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಶ್ರೀ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ