Difference between revisions of "44 sounds"

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
(Diphthongs)
(Diphthongs)
Line 552: Line 552:
 
/eə(r)/[[File: 2.air.ogg ]]  
 
/eə(r)/[[File: 2.air.ogg ]]  
 
|careful
 
|careful
/ˈkeə(r)f(ə)l/[[3.careful.ogg ]]  
+
/ˈkeə(r)f(ə)l/[[File:3.careful.ogg ]]  
 
|fare
 
|fare
 
/feə(r)/[[File:4.fare.ogg ]]  
 
/feə(r)/[[File:4.fare.ogg ]]  
 
|}
 
|}
 
[[Category:English]]
 
[[Category:English]]

Revision as of 17:00, 9 October 2018

Consonants

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/p/
paper

/ˈpeɪpə(r)/

pepper

/ˈpepə(r)/

tap

/tæp/

/b/
bun

/bʌn/

rubber

/ˈrʌbə(r)/

tub

/tʌb/

/t/
ten

/ten/

kitten

/ˈkɪt(ə)n/

kite

/kaɪt/

/d/
doll

/dɒl/

lady

/ˈleɪdi/

bird

/bɜː(r)d/

/k/
king

/kɪŋ/

ocket

/ˈlɒkɪt/

luck

/lʌk/

/g/
gun

/ɡʌn/

wagon

/ˈwæɡən/

bag

/bæɡ/

/f/
‎‎
fun

/fʌn/

buffoon

/bəˈfuːn/

laugh

/lɑːf

/
/v/
van

/væn/

marvel

/ˈmɑː(r)v(ə)l/

love

/lʌv/

/θ/
thin

/θɪn/

athlete

/ˈæθliːt/

teeth

/tiːθ/

/ð/
those

/ðəʊz/

togerther

/təˈɡeðə(r)/

bathe

/beɪð/

/s/
sign

/saɪn/

basic

/ˈbeɪsɪk/

bus

/bʌs/

/z/
zoom

/zuːm/

business

/ˈbɪznəs/

buzz

/bʌz/

/ƒ/
ship

/ʃɪp/

precious

/ˈpreʃəs/

fresh

/freʃ/

/ʒ/
genre

/ˈʒɒnrə/

television

/ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/

garage

/ˈɡærɑːʒ/

/tƒ/
Chips

/tʃɪps/

picture

/ˈpɪktʃə(r)/

church

/tʃɜː(r)tʃ/

/dʒ/
gem

/dʒem/

magic

/ˈmædʒɪk/

judge

/dʒʌdʒ/

/h/
home

/həʊm/

behave

/bɪˈheɪv/

----
/m/
moon

/muːn/

admire

/ədˈmaɪə(r)/

dream

/driːm/

/n/
noon

/nuːn/

candle

/ˈkænd(ə)l/

rain

/reɪn/

/ƞ/
---- hanger

/ˈhæŋə(r)

ring

/rɪŋ/

/l/
life

/laɪf/

balloon

/bəˈluːn/

goal

/ɡəʊl/

/r/
road

/rəʊd/

arrow

/ˈærəʊ/

----
/w/
warm

/wɔː(r)m/

between

/bɪˈtwiːn/

----
/j/
yellow

/ˈjeləʊ/

beyond

/bɪˈjɒnd/

----

Vowels

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/I/, /i/
ink /ɪŋk/
pink /pɪŋk/
city /ˈsɪti/
/I:/, /i:/
eat /iːt/
feat   /fiːt/
fee   /fiː/
/Ʊ/
------- good  /ɡʊd/
----
/u:/
*ooze /uːz/
juice /dʒuːs/
jew /dʒuː/
/e/
egg /eɡ/
peg /peɡ/
---
/æ/
axe /æks/
tax /tæks/
---
/D/, / Ɔ/
orange /ˈɒrɪndʒ/
hot /hɒt/
---
/D:/, /Ɔ:/
August /ɔːˈɡʌst/
caught /kɔːt/
saw /sɔː/
/ɑ:/
arm /ɑː(r)m/
farm /fɑː(r)m/
far /fɑː(r)/
/^/
under /ˈʌndə(r)/
luck /lʌk/
----
/Ə/
ago /əˈɡəʊ/
police /pəˈliːs/
father /ˈfɑːðə(r)/
/Ȝ:/, /Ə:/
early /ˈɜː(r)li/
bird /bɜː(r)d/
occur /əˈkɜː(r)/

Diphthongs

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/ eI /
eight /eɪt/
maid /meɪd/
play /pleɪ/
/ ɑI /
eyes /aɪ/
like /laɪk/
sky /skaɪ/
/ƆI
oil /ɔɪl/
boil /bɔɪl/
boy /bɔɪ/
/ƏƱ/
old /əʊld/
boat /bəʊt/
row /rəʊ/
/aƱ/
out /aʊt/
shout /ʃaʊt/
now /naʊ/
/I Ə /
ear /ɪə(r)/
pierce /pɪə(r)s/
dear /dɪə(r)/
/Ʊ Ə/
--- tourist /ˈtʊərɪst/
poor /pʊə(r)/
/e Ə/
air /eə(r)/
careful /ˈkeə(r)f(ə)l/
fare /feə(r)/