Difference between revisions of "44 sounds"

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
(Diphthongs)
(Consonants)
Line 396: Line 396:
 
!Final Position
 
!Final Position
 
|-
 
|-
|/I/, /i/ [[File: 1.ikk.ogg ]]  
+
|/I/, /i/  
 +
[[File: 1.ikk.ogg ]]  
 
|ink
 
|ink
/ɪŋk/[[File: 2.ink.ogg ]]  
+
/ɪŋk/
 +
 
 +
[[File: 2.ink.ogg ]]  
 
|pink  
 
|pink  
/pɪŋk/[[File: 3.pink.ogg ]]  
+
/pɪŋk/
 +
 
 +
[[File: 3.pink.ogg ]]  
 
|city  
 
|city  
/ˈsɪti/[[File: 4.city.ogg  ]]  
+
/ˈsɪti/
 +
 
 +
[[File: 4.city.ogg  ]]  
 
|-
 
|-
|/I:/, /i:/ [[File: 1.eeh.ogg ]]  
+
|/I:/, /i:/
 +
[[File: 1.eeh.ogg ]]  
 
|eat  
 
|eat  
/iːt/[[File: 2.eat.ogg ]]  
+
/iːt/
 +
 
 +
[[File: 2.eat.ogg ]]  
 
|feat  
 
|feat  
/fiːt/[[File: 3.feet.ogg ]]  
+
/fiːt/
 +
 
 +
[[File: 3.feet.ogg ]]  
 
|fee  
 
|fee  
/fiː/[[File: 4.fee.ogg ]]  
+
/fiː/
 +
 
 +
[[File: 4.fee.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/Ʊ/[[File: 1.uhh.ogg ]]  
+
|/Ʊ/
 +
[[File: 1.uhh.ogg ]]  
 
| -------
 
| -------
|good  /ɡʊd/[[File:2.good.ogg ]]  
+
|good  
 +
/ɡʊd/
 +
 
 +
[[File:2.good.ogg ]]  
 
| ----
 
| ----
 
|-
 
|-
|/u:/[[File: 1.ooo.ogg ]]  
+
|/u:/
 +
[[File: 1.ooo.ogg ]]  
 
|*ooze
 
|*ooze
/uːz/[[File: 2.ooze.ogg ‎]]  
+
/uːz/
 +
 
 +
[[File: 2.ooze.ogg ‎]]  
 
|juice
 
|juice
/dʒuːs/[[File: 3.juice.ogg ]]  
+
/dʒuːs/
 +
 
 +
[[File: 3.juice.ogg ]]  
 
|jew
 
|jew
/dʒuː/[[File: 4.jew.ogg ]]  
+
/dʒuː/
 +
 
 +
[[File: 4.jew.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/e/[[File: 1.ehh.ogg ]]  
+
|/e/
 +
[[File: 1.ehh.ogg ]]  
 
|egg
 
|egg
/eɡ/[[File: 2.egg.ogg]]  
+
/eɡ/
 +
 
 +
[[File: 2.egg.ogg]]  
 
|peg
 
|peg
/peɡ/[[File: 3.peg.ogg ]]  
+
/peɡ/
 +
 
 +
[[File: 3.peg.ogg ]]  
 
| ---
 
| ---
 
|-
 
|-
|/æ/[[File: 1.ayhh.ogg ]]  
+
|/æ/
 +
[[File: 1.ayhh.ogg ]]  
 
|axe
 
|axe
/æks/[[File: 2.axe.ogg ]]  
+
/æks/
 +
 
 +
[[File: 2.axe.ogg ]]  
 
|tax
 
|tax
/tæks/[[File: 3.tax.ogg ]]  
+
/tæks/
 +
 
 +
[[File: 3.tax.ogg ]]  
 
| ---
 
| ---
 
|-
 
|-
|/D/, / Ɔ/[[File: 1.Oohh.ogg ]]  
+
|/D/, / Ɔ/
 +
[[File: 1.Oohh.ogg ]]  
 
|orange
 
|orange
/ˈɒrɪndʒ/[[File: 2.Orange.ogg  ]]  
+
/ˈɒrɪndʒ/
 +
 
 +
[[File: 2.Orange.ogg  ]]  
 
|hot
 
|hot
/hɒt/[[File:3.hot.ogg ]]  
+
/hɒt/
 +
 
 +
[[File:3.hot.ogg ]]  
 
| ---
 
| ---
 
|-
 
|-
|/D:/, /Ɔ:/[[File: 1.oww.ogg ]]  
+
|/D:/, /Ɔ:/
 +
[[File: 1.oww.ogg ]]  
 
|August
 
|August
/ɔːˈɡʌst/[[File: 2.august.ogg  ]]  
+
/ɔːˈɡʌst/
 +
 
 +
[[File: 2.august.ogg  ]]  
 
|caught
 
|caught
/kɔːt/[[File: 3.caught.ogg ]]  
+
/kɔːt/
 +
 
 +
[[File: 3.caught.ogg ]]  
 
|saw
 
|saw
/sɔː/[[File: 4.saw.ogg ]]  
+
/sɔː/
 +
 
 +
[[File: 4.saw.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/ɑ:/[[File: 1.aa.ogg  ]]  
+
|/ɑ:/
 +
[[File: 1.aa.ogg  ]]  
 
|arm
 
|arm
/ɑː(r)m/[[File: 2.arm.ogg ]]  
+
/ɑː(r)m/
 +
 
 +
[[File: 2.arm.ogg ]]  
 
|farm
 
|farm
/fɑː(r)m/[[File: 3.farm.ogg ]]  
+
/fɑː(r)m/
 +
 
 +
[[File: 3.farm.ogg ]]  
 
|far
 
|far
/fɑː(r)/[[File: 4.far.ogg  ]]  
+
/fɑː(r)/
 +
 
 +
[[File: 4.far.ogg  ]]  
 
|-
 
|-
|/^/[[File: 1.aahh.ogg ]]  
+
|/^/
 +
[[File: 1.aahh.ogg ]]  
 
|under
 
|under
/ˈʌndə(r)/[[File:2.under.ogg ]]  
+
/ˈʌndə(r)/
 +
 
 +
[[File:2.under.ogg ]]  
 
|luck
 
|luck
/lʌk/[[File: 3.luck.ogg ]]  
+
/lʌk/
 +
 
 +
[[File: 3.luck.ogg ]]  
 
| ----
 
| ----
 
|-
 
|-
|/Ə/[[File: 1.a.ogg ]]  
+
|/Ə/
 +
[[File: 1.a.ogg ]]  
 
|ago
 
|ago
/əˈɡəʊ/[[File: 2.ago.ogg ]]  
+
/əˈɡəʊ/
 +
 
 +
[[File: 2.ago.ogg ]]  
 
|police
 
|police
/pəˈliːs/[[File: 3.police.ogg ]]  
+
/pəˈliːs/
 +
 
 +
[[File: 3.police.ogg ]]  
 
|father
 
|father
/ˈfɑːðə(r)/[[File: 4.father.ogg ]]  
+
/ˈfɑːðə(r)/
 +
 
 +
[[File: 4.father.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/Ȝ:/, /Ə:/[[File: 1.Oh.ogg ]]  
+
|/Ȝ:/, /Ə:/
 +
[[File: 1.Oh.ogg ]]  
 
|early
 
|early
/ˈɜː(r)li/[[File: 2.early.ogg ]]  
+
/ˈɜː(r)li/
 +
 
 +
[[File: 2.early.ogg ]]  
 
|bird
 
|bird
/bɜː(r)d/[[File:3.bird.ogg ]]  
+
/bɜː(r)d/
 +
 
 +
[[File:3.bird.ogg ]]  
 
|occur
 
|occur
/əˈkɜː(r)/[[File:4.occur.ogg ]]  
+
/əˈkɜː(r)/
 +
 
 +
[[File:4.occur.ogg ]]  
 
|}
 
|}
  
Line 493: Line 566:
 
!Final Position
 
!Final Position
 
|-
 
|-
|/ eI /[[File:1.eei.ogg ]]  
+
|/ eI /
 +
[[File:1.eei.ogg ]]  
 
|eight
 
|eight
/eɪt/[[File: 2.eight.ogg ]]  
+
/eɪt/
 +
 
 +
[[File: 2.eight.ogg ]]  
 
|maid
 
|maid
/meɪd/[[File: 3.maid.ogg ]]  
+
/meɪd/
 +
 
 +
[[File: 3.maid.ogg ]]  
 
|play
 
|play
/pleɪ/[[File: 4.play.ogg]]  
+
/pleɪ/
 +
 
 +
[[File: 4.play.ogg]]  
 
|-
 
|-
|/ ɑI /[[File: 1.aaiy.ogg ]]  
+
|/ ɑI /
 +
[[File: 1.aaiy.ogg ]]  
 
|eyes
 
|eyes
/aɪ/[[File: 2.eyes.ogg ]]  
+
/aɪ/
 +
 
 +
[[File: 2.eyes.ogg ]]  
 
|like
 
|like
/laɪk/[[File: 3.like.ogg ]]  
+
/laɪk/
 +
 
 +
[[File: 3.like.ogg ]]  
 
|sky
 
|sky
/skaɪ/[[File: 4.sky.ogg  ]]  
+
/skaɪ/
 +
 
 +
[[File: 4.sky.ogg  ]]  
 
|-
 
|-
|/ƆI[[File: 1.aiy.ogg ]]  
+
|/ƆI
 +
[[File: 1.aiy.ogg ]]  
 
|oil
 
|oil
/ɔɪl/[[File: 2.oil.ogg ]]  
+
/ɔɪl/
 +
 
 +
[[File: 2.oil.ogg ]]  
 
|boil
 
|boil
/bɔɪl/[[File: 3.boil.ogg ]]  
+
/bɔɪl/
 +
 
 +
[[File: 3.boil.ogg ]]  
 
|boy
 
|boy
/bɔɪ/[[File: 4.boy.ogg ‎ ]]  
+
/bɔɪ/
 +
 
 +
[[File: 4.boy.ogg ‎ ]]  
 
|-
 
|-
|/ƏƱ/[[File: 1.ow.ogg ]]  
+
|/ƏƱ/
 +
[[File: 1.ow.ogg ]]  
 
|old
 
|old
/əʊld/[[File: 2.old.ogg]]  
+
/əʊld/
 +
 
 +
[[File: 2.old.ogg]]  
 
|boat
 
|boat
/bəʊt/[[File: 3.boat.ogg ]]  
+
/bəʊt/
 +
 
 +
[[File: 3.boat.ogg ]]  
 
|row
 
|row
/rəʊ/[[File: 4.row.ogg ]]  
+
/rəʊ/
 +
 
 +
[[File: 4.row.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/aƱ/[[File: 1.aow.ogg ]]  
+
|/aƱ/
 +
[[File: 1.aow.ogg ]]  
 
|out
 
|out
/aʊt/[[File: 2.out.ogg ]]  
+
/aʊt/
 +
 
 +
[[File: 2.out.ogg ]]  
 
|shout
 
|shout
/ʃaʊt/[[File: 3.shout.ogg ]]  
+
/ʃaʊt/
 +
 
 +
[[File: 3.shout.ogg ]]  
 
|now
 
|now
/naʊ/[[File: 4.now.ogg ]]  
+
/naʊ/
 +
 
 +
[[File: 4.now.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/I Ə / [[File: 1.eya.ogg ]]  
+
|/I Ə /
 +
[[File: 1.eya.ogg ]]  
 
|ear
 
|ear
/ɪə(r)/[[File: 2.ear.ogg ]]  
+
/ɪə(r)/
 +
 
 +
[[File: 2.ear.ogg ]]  
 
|pierce
 
|pierce
/pɪə(r)s/[[File: 3.pierce.ogg ]]  
+
/pɪə(r)s/
 +
 
 +
[[File: 3.pierce.ogg ]]  
 
|dear
 
|dear
/dɪə(r)/[[File: 4.dear.ogg ]]  
+
/dɪə(r)/
 +
 
 +
[[File: 4.dear.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/Ʊ Ə/[[File:1.eiaya.ogg ]]  
+
|/Ʊ Ə/
 +
[[File:1.eiaya.ogg ]]  
 
| ---
 
| ---
 
|tourist
 
|tourist
/ˈtʊərɪst/[[File:2.tourist.ogg ]]  
+
/ˈtʊərɪst/
 +
 
 +
[[File:2.tourist.ogg ]]  
 
|poor
 
|poor
/pʊə(r)/[[File:3.poor.ogg ]]  
+
/pʊə(r)/
 +
 
 +
[[File:3.poor.ogg ]]  
 
|-
 
|-
|/e Ə/[[File:1.ar.ogg ]]  
+
|/e Ə/
 +
[[File:1.ar.ogg ]]  
 
|air
 
|air
/eə(r)/[[File: 2.air.ogg ]]  
+
/eə(r)/
 +
 
 +
[[File: 2.air.ogg ]]  
 
|careful
 
|careful
/ˈkeə(r)f(ə)l/[[File:3.careful.ogg ]]  
+
/ˈkeə(r)f(ə)l/
 +
 
 +
[[File:3.careful.ogg ]]  
 
|fare
 
|fare
/feə(r)/[[File:4.fare.ogg ]]  
+
/feə(r)/
 +
 
 +
[[File:4.fare.ogg ]]  
 
|}
 
|}
 
[[Category:English]]
 
[[Category:English]]

Revision as of 17:35, 9 October 2018

Consonants

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/p/
paper

/ˈpeɪpə(r)/

pepper

/ˈpepə(r)/

tap

/tæp/

/b/
bun

/bʌn/

rubber

/ˈrʌbə(r)/

tub

/tʌb/

/t/
ten

/ten/

kitten

/ˈkɪt(ə)n/

kite

/kaɪt/

/d/
doll

/dɒl/

lady

/ˈleɪdi/

bird

/bɜː(r)d/

/k/
king

/kɪŋ/

ocket

/ˈlɒkɪt/

luck

/lʌk/

/g/
gun

/ɡʌn/

wagon

/ˈwæɡən/

bag

/bæɡ/

/f/
‎‎
fun

/fʌn/

buffoon

/bəˈfuːn/

laugh

/lɑːf

/
/v/
van

/væn/

marvel

/ˈmɑː(r)v(ə)l/

love

/lʌv/

/θ/
thin

/θɪn/

athlete

/ˈæθliːt/

teeth

/tiːθ/

/ð/
those

/ðəʊz/

togerther

/təˈɡeðə(r)/

bathe

/beɪð/

/s/
sign

/saɪn/

basic

/ˈbeɪsɪk/

bus

/bʌs/

/z/
zoom

/zuːm/

business

/ˈbɪznəs/

buzz

/bʌz/

/ƒ/
ship

/ʃɪp/

precious

/ˈpreʃəs/

fresh

/freʃ/

/ʒ/
genre

/ˈʒɒnrə/

television

/ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/

garage

/ˈɡærɑːʒ/

/tƒ/
Chips

/tʃɪps/

picture

/ˈpɪktʃə(r)/

church

/tʃɜː(r)tʃ/

/dʒ/
gem

/dʒem/

magic

/ˈmædʒɪk/

judge

/dʒʌdʒ/

/h/
home

/həʊm/

behave

/bɪˈheɪv/

----
/m/
moon

/muːn/

admire

/ədˈmaɪə(r)/

dream

/driːm/

/n/
noon

/nuːn/

candle

/ˈkænd(ə)l/

rain

/reɪn/

/ƞ/
---- hanger

/ˈhæŋə(r)

ring

/rɪŋ/

/l/
life

/laɪf/

balloon

/bəˈluːn/

goal

/ɡəʊl/

/r/
road

/rəʊd/

arrow

/ˈærəʊ/

----
/w/
warm

/wɔː(r)m/

between

/bɪˈtwiːn/

----
/j/
yellow

/ˈjeləʊ/

beyond

/bɪˈjɒnd/

----

Vowels

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/I/, /i/
ink

/ɪŋk/

pink

/pɪŋk/

city

/ˈsɪti/

/I:/, /i:/
eat

/iːt/

feat  

/fiːt/

fee  

/fiː/

/Ʊ/
------- good  

/ɡʊd/

----
/u:/
*ooze

/uːz/

juice

/dʒuːs/

jew

/dʒuː/

/e/
egg

/eɡ/

peg

/peɡ/

---
/æ/
axe

/æks/

tax

/tæks/

---
/D/, / Ɔ/
orange

/ˈɒrɪndʒ/

hot

/hɒt/

---
/D:/, /Ɔ:/
August

/ɔːˈɡʌst/

caught

/kɔːt/

saw

/sɔː/

/ɑ:/
arm

/ɑː(r)m/

farm

/fɑː(r)m/

far

/fɑː(r)/

/^/
under

/ˈʌndə(r)/

luck

/lʌk/

----
/Ə/
ago

/əˈɡəʊ/

police

/pəˈliːs/

father

/ˈfɑːðə(r)/

/Ȝ:/, /Ə:/
early

/ˈɜː(r)li/

bird

/bɜː(r)d/

occur

/əˈkɜː(r)/

Diphthongs

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/ eI /
eight

/eɪt/

maid

/meɪd/

play

/pleɪ/

/ ɑI /
eyes

/aɪ/

like

/laɪk/

sky

/skaɪ/

/ƆI
oil

/ɔɪl/

boil

/bɔɪl/

boy

/bɔɪ/

/ƏƱ/
old

/əʊld/

boat

/bəʊt/

row

/rəʊ/

/aƱ/
out

/aʊt/

shout

/ʃaʊt/

now

/naʊ/

/I Ə /
ear

/ɪə(r)/

pierce

/pɪə(r)s/

dear

/dɪə(r)/

/Ʊ Ə/
--- tourist

/ˈtʊərɪst/

poor

/pʊə(r)/

/e Ə/
air

/eə(r)/

careful

/ˈkeə(r)f(ə)l/

fare

/feə(r)/