Changes

Jump to: navigation, search
no edit summary
ಗೆಳೆತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥತಿಳಿಯಿರಿ
text comment
ಗಂಧದೊಲು - ಶ್ರೀ ಗಂಧದಂತೆ
ಸರಸವಿರಸ - ಸರಸ ವಿರಸ ಸೇರಿದರೆ
ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು - ಭುಜದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ
ಚಂಚಲತೆ - ಮನಸ್ಸು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು
ಜೀವನದನಂತ - ಜೀವನದ ಅನಂತವಾದ
ಪಸರಿಸಿಹ - ಹರಡಿರುವ

Navigation menu