ಗಣಿತ: ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English

ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವರ

ಗಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ

  1. ಶಾಜಿಯಾ ಆಫ್ರೀನ್, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  2. ಶಾಜಿಯಾ ಆಫ್ರೀನ್, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  3. ಶಾಜಿಯಾ ಆಫ್ರೀನ್, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  4. ಶಾಜಿಯಾ ಆಫ್ರೀನ್, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.