ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 1 2019 20

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ

 1. ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು
 2. ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
 3. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ಬೋಧನಾ ಕಲೊಕೆಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 4. ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಆಧಾರಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು (8 ಮತ್ತು 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ವಿಷಯಗಳು, ವಾರ್ಷಿಕದ ಮೊದಲಾರ್ಧ)

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಅಜೆಂಡ

ಜುಲೈ 13, 2019

ಸಮಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಹೆಸರು ಅಧಿವೇಶನದ ವಿವರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಲಿವಿನ ಫಲ
9.30 – 10.00 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯ ನೋಂದಣಿ

ಸಂದರ್ಭ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಜೋಡನೆಗೊಳಿಸುವುದು

ಮೂಲ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಕರಪತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
10.00 – 11.00 ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ 1. ಜ್ಯಾಮಿತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

2. ರೋಬೋಕೊಂಪಾಸ್‌ನ ಪ್ರದರ್ಶನ

1. ಬಿಪಿಟಿ (ದ್ವಿ ಧೃವ ಸ್ಪರ್ಷಕ )

2. ಸಮಾನಾಂತರ ತ್ರಿಭುಜಗಳು

3. ರೋಬೋಕೊಂಪಾಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ

ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ
11.15 – 1.00 ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ 1. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪರಿಚಯ ಜ್ಯಾಮಿತಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ದಸ್ತಾವೇಜು

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

1. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ: - ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ - ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಿ - ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ಮೂಲ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ - ಸರಳ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ

2. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ (ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ) ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಬಾರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

1.30 - 4.00 ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಪಾಠಗಳು / ಕಡತಗಳ ಹಂಚಿಕೆ

ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 1. ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ

2. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

4.00 - 4.30 ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ವಲಯಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 • ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನಮೂನೆ
 • ಕಲಿಕೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಲಯಹಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

 1. NCERT ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ (ಅಫ್‌ಲೈನ್‌ ಪ್ರತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ)
 2. ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜೆಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು
 3. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ
 4. ಟಿಕಾಲ್‌ ಫೇಸ್‌ ೨ ವೀಡಿಯೋ
 5. Mindmap summarizing the discussions on a lesson on "Circles"
 6. Basic Digital Literacy
 7. Learn Ubuntuಉಬುಂಟು ಕಲಿಯಿರಿ
 8. Learn Firefox ಪೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 9. Learn Text Editing ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೈಟರ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 10. Introduction to internet and web
 11. What are professional learning communities
 12. Building a personal digital library
 13. Learn Gmail ಜೀಮೇಲ್ ಕಲಿಯಿರಿ
 14. Learn Geogebra ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾ ಕಲಿಯಿರಿ
 15. List of useful Mathematics websites ಉಪಯುಕ್ತ ಗಣಿತ ತಾಣಗಳು
 16. Other mathematics workshops during 2018-19
  1. First workshop August 2018
  2. Second workshop Sep 6-7, 2018
  3. Third workshop December 6-7, 2018

ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

 1. ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು
 2. ಮೇಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು / ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು
 3. ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು
 4. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
 5. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ನಮೂನೆ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.