ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

10 ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ(ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.

  • 10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ (ಆಂಗ್ಲ ಆವೃತ್ತಿ) = Download Here.