ಉಷ್ಣ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 07:31, 12 August 2013 by Seema (talk | contribs) (ಹೊಸ ಪುಟ: [http://karnatakaeducation.org.in/KOER/Science%20PDFs/15_%E0%B2%89%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%A3.pdf ಉಷ್ಣ] ಕೊಡುಗೆ - C T Eಮಂಗಳೂರು)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ಉಷ್ಣ ಕೊಡುಗೆ - C T Eಮಂಗಳೂರು