ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು


ಉದ್ದೇಶಗಳು

  1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನಂತಹ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ವಿಭಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು.
  3. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು

  1. ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು
  2. ಪ್ರೊಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು
  3. ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಆಟವಾಡಲು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

  1. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತಗಳು.
  2. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ತೆರೆಚಿತ್ರಗಳು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

  1. ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು
  2. ರೇಖೆಗಳು ಹಾಗು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುವುದು