ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಸಂವಹನ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಯಿರಿ

ಈ ಘಟಕವು ಏನು?

ಐಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ವೀಡಿಯೊಗಳು - ಮತ್ತು ಈ ಘಟಕವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇದೆ. ಮಾನವರು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೊಗಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿ!


ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದೇ? ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ.
ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ - ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಹುದೇ?


ಹೌದು, ವೀಡಿಯೊ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

  1. ಚಿತ್ರ
  2. ಶಬ್ದ
  3. ಚಲನೆ

(ವಿಡಿಯೋವು ಚಿತ್ರ ಸರಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಶೀಲ ಚಲನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ).

ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದತ್ತಾಂಶ ಎಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಐಸಿಟಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪಠ್ಯ, ಶಬ್ದ, ಧ್ವನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವೀಡಿಯೊ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಪಠ್ಯವು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಧ್ವನಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವರ್ಗ 7 ರಿಂದ ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

  1. ಧ್ವನಿ ಒಂದು ಸಂವಹನ ರೂಪವಾಗಿದೆ
  2. ಧ್ವನಿ ಶಾಬ್ಧಿಕ (ಪದಗಳ ಬಳಕೆ) ಮತ್ತು ಅಶಾಬ್ಧಿಕವಾಗಿರಬಹುದು
  3. ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು
  4. ವೀಡಿಯೊ, ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು
  5. ಧ್ವನಿ, ದೃಶ್ಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಪಠ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು
  6. ಕಥಾ ನಿರೂಪಿಣೆ, ಕಥಾ ಫಲಕವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹಿಂದಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧ್ವನಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಗ 7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಈ ವಿಷಯ ವರ್ಗ 6 ರಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ).

Audio visual communication level 1

Audio visual communication level 2

Audio visual communication level 3