ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು
ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ವಯಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದಿಂದ ವಿನೋದದಿಂದ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದತ್ತಾಂಶ ಹಾಗು ಅವು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 2. ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 3. ಸಂಖ್ಯೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು

ಮುಂಚೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಐಸಿಟಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅನ್ವಯಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತತೆ
 2. ದತ್ತಾಂಶ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತತೆ
 3. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ

ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬೇಕಿವೆ

 1. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹಾಗು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್‌
 2. ಉಬುಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌
 3. ಸಂಖ್ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಪುಟಗಳು (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಲು, ಸೃಷ್ಟಿಸಲು)
 4. ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದಿಗಾಗಿ- ಪಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾನ್‌ರವರ ಪುಸ್ತಕ
 5. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್‌ ಕೈಪಿಡಿ
 6. ಲಿಬ್ರೆ ಆಫೀಸ್‌ ರೈಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ

ನೀವು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

 1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು
 2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗುವುದು

ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ವಿವರಣೆ

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿನೋದ!
 
ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿನೋದ!
 1. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಅದು 30 ದಿನಗಳ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್/ಪಂಚಾಂಗ ಆಗಿದೆ.
 2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ/ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಿದ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಿ:
  1. ಅಡ್ಡ ಅನುಕ್ರಮಗಳು
  2. ಲಂಬ ಅನುಕ್ರಮಗಳು
  3. ಕರ್ಣೀಯ ಅನುಕ್ರಮಗಳು
  4. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ/ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಯತಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಚದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ
  5. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ/ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತಗಳು
 4. ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು
ಸಂಖ್ಯೆ ಪದಬಂಧ

ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಕೆಳಗೆ '*' ಸಂಕೇತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಂಬಗಳು (x) ಮತ್ತು (y) ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಮೀಕರಣದಂತೆ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ/ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ; ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
 2. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
 3. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
 4. ಸತತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತ್ರಿವಳಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
  1. ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಮೊತ್ತ
  2. ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಉತ್ಪನ್ನ
  3. ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ
  4. ಮಧ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದ ಸತತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಂಪಿನ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ
 5. ನಾಲ್ಕು ಸತತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ
  1. ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ
  2. ಮಧ್ಯಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ
  3. ಅಂತಿಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ
  4. ಮಧ್ಯಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ

ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೋ

 1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಂಗದ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು
 2. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಡತಗಳು