ಗೆಳೆತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥತಿಳಿಯಿರಿ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 10:54, 12 September 2019 by Anand (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

ಗೆಳೆತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥತಿಳಿಯಿರಿ


ಗಂಧದೊಲು - ಶ್ರೀ ಗಂಧದಂತೆ

ಸರಸವಿರಸ - ಸರಸ ವಿರಸ ಸೇರಿದರೆ

ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು - ಭುಜದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ

ಚಂಚಲತೆ - ಮನಸ್ಸು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು

ಜೀವನದನಂತ - ಜೀವನದ ಅನಂತವಾದ

ಪಸರಿಸಿಹ - ಹರಡಿರುವ