ಗೆಳೆತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥತಿಳಿಯಿರಿ

Revision as of 10:54, 12 September 2019 by Anand (talk | contribs)

ಗೆಳೆತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ೫ ಪದ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥತಿಳಿಯಿರಿ text comment ಗಂಧದೊಲು - ಶ್ರೀ ಗಂಧದಂತೆ ಸರಸವಿರಸ - ಸರಸ ವಿರಸ ಸೇರಿದರೆ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು - ಭುಜದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಚಂಚಲತೆ - ಮನಸ್ಸು ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಜೀವನದನಂತ - ಜೀವನದ ಅನಂತವಾದ ಪಸರಿಸಿಹ - ಹರಡಿರುವ