ತರಗತಿವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಧಾತುಗಳ ಅವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು ಉಷ್ಣದ ಇಂಜಿನ್ ಗಳು
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ನಿರವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು
ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದ ಲೋಹಗಳು
ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಂವಹನ
ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುವಂಶೀಯತೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ದ್ವಿಭಜನೀಯ ವಾಹಕಗಳು ಮನುಕುಲದ ಕಥೆ ವ್ಯೋಮ ವಿಜ್ಞಾನ

೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಆಹಾರ ಉಷ್ಣ
ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ
ಜೀವ ಭೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು] ದ್ರವ್ಯದ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಮಸೂರ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು
ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ
ದ್ಯುತಿ ಉಪಕರಣಗಳು ವ್ರುತ್ತೀಯ ಚಲನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು
ಗುರುತ್ವ ದ್ಯುತಿವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ
ಜೀವ ವಿಕಾಸ ವಿಕಿರಣ ಪಟುತ್ವ ಸೂರ್ಯ

ರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ 9

ರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ 9

೮ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ
ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಚಲನೆಯ ವಿವರಣೆ] ಬಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೧
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು -೨ ಶಬ್ದಗಳ ಜಗತ್ತು ಉಷ್ಣ
ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿಗತಿಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳು
ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು
ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ : ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜಲನಿರ್ವಹಣೆ ಜೀವದ ವಿಕಾಸ ಭೂಮಿಯಿಂದಾಚೆಗೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು

ಕಾಂತತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕು
ಅಳತೆ ಜೀವಿಗಳು