ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ {{subst:ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

<mm>Flash</mm>

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: 

(ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಭೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಅ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಆ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಇ) ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಈ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಹತ್ವ
ಉ)ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು - ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ , ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು , ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳು
ಊ) ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ
ಎ ) ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳು
ಏ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು
ಐ) ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು
ಒ ) ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು


ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

 • ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳು - ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ , ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು , ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲಗಳು
 • ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬೇಧಗಳು
 • ನೀರು - ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು
 • ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅವನತಿ
 • ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವರು .
 2. ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವರು.
 3. ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಃ ಮನಗಾಣುವರು
 4. ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು .
 5. ವಿವಿಧ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬೇಧಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವರು
 6. ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಗಾಣುವರು
 7. ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅವನತಿಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು .
 8. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡುವುದು .
 9. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವರು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಷಯ

 1. ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 2. ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 3. ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 4. ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 5. ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
 6. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನೋದ