ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯನೀತಿ/ಪೀಠಿಕೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 17:54, 13 September 2015 by KOER admin (talk | contribs) (Text replacement - "http://karnatakaeducation.org.in/?q=node/292" to "http://karnatakaeducation.org.in/node/337")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕೊಡಿಗೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ