ಬಹುಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 09:33, 4 September 2013 by Sangameshkote (talk | contribs) (ಹೊಸ ಪುಟ: {{subst:ಗಣಿತ-ವಿಷಯ}})
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಿತದ ಇತಿಹಾಸ

ಗಣಿತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪನ

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪತ್ಯವಸ್ತು

ವಿಶಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ


ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

<mm>Flash</mm>

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: (ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 1. ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಗಣವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವರು.
 2. ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಗಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವರು.
 3. ವೆನ್ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುವರು.
 4. ಸೂಕ್ತ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವರು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ :೫ ನಿಮಿಷ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು :

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ ;

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿ ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪರಿಚಯವಿರುವುದು

 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 1. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಖೋ-ಖೋ & ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ
 2. ಖೋ-ಖೋ ತಂಡ={ಅನಿಲ, ಭವನ, ಚರಣ, ಕಿರಣ, ರಮೇಶ, ರಾಜು, ಮಹೇಶ, ಸುರೇಶ, ಅರವಿಂದ}
 3. ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ತಂಡ={ಆಸಿಫ, ಕಿರಣ, ರಮೇಶ, ರಾಜು, ದೀಪಕ, ಸಂಜು}
 4. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ಗುಂಪು
 5. { ಅನಿಲ, ಭವನ, ಚರಣ, ಕಿರಣ, ರಮೇಶ, ರಾಜು, ಮಹೇಶ, ಸುರೇಶ, ಅರವಿಂದ,ಆಸಿಫ,ದೀಪಕ, ಸಂಜು}
 6. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೇಲಿನ ಗಣವೇ ಸಂಯೋಗ ಗಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ :

A&B ಎರಡು ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಗಣವನ್ನು A U B ದಿಂದ ಗುರುತಿಸುವರು.

 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 1. ಗಣಗಳ ಸಂಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
 2. A={a,b,c,d,e,f,g} B={b,d,f,g,h,i} ಆದರೆ A U B ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

 • ಅಂದಾಜು ಸಮಯ
 • ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುಳಿವುಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಗಣಿತ ವಿನೋದ

ಬಳಕೆ

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲು {{subst:ಗಣಿತ-ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ