ಮುಖ್ಯ ಪುಟ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 11:20, 10 May 2013 by MediaWiki default (talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

ವಿಕಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಕಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪುಟ ನೋಡಿ.

ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು