ಮೌಖಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚಟುವಟಿಕೆ 2

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಜನಪದ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೧೫ ನಿ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಸರಳ ಜನಪಸ ಕಥೆಯೊಂದು ಅವಶ್ಯ.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಕಥೆಯನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ, ಆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಕಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಧಾನ

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೀತಿ ಏನು?
  2. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವುದು?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಈ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾರೆ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾವುವು?
  2. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  1. ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ?

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಮೌಖಿಕ_ಚರಿತ್ರೆ