ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಧಾನಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

20ನಿಮಿಷಗಳು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವುದು

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ ? ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ? ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನು ? ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ವರದಿ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿದೆ ?
  2. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ 2-3 ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು
  3. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಗೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿರುವುದು
  4. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆ ತಡೆಯಲು ಸಲೆ ಸೂಚನೆ ನಿಡಿರುವುದು
  5. ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿರುವುದು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  1. ಮಾನವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ? ಚರ್ಚಿಸಿ
  2. ಅಳಿದು ಹೋಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ತಯಾರಿಸಿ
  3. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತ್ರವೇನು ? ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯಿರಿ
  4. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭಯಾರಣ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೊಷ್ಟಕ ತಯಾರಿಸಿ


ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ