ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು

ಮಾದರಿಗಳು

ಚಿತ್ರಪಟ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳು

ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳು