ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

<mm>LABORATORYKAN.mm|Flash]]</mm>

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು

ಮಾದರಿಗಳು

ಚಿತ್ರಪಟ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡಿ ಗಳು

ಸ್ಲೈಡ್ ಗಳು

Vaishampayan. K Joshi Sir


Asst. Teacher, Girls Govt High School SIRWAR Tq:Manvi Dt:Raichur

Shared By : Narayan Babanagar

Shared By : Harish Mandya