ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

‌ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವರ

ತರಗತಿವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳುನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕಿಸಿಅಳತೆಗಳುಮತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳು

ಬಲ ಮತ್ತು ಚಲನೆ

 1. ಬಲ
 2. ಚಲನೆ

ಗುರುತ್ವ ಬಲ

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತತೆ

ಬೆಳಕು

ಶಬ್ಧ

ಉಷ್ಣ

ಪರಮಾಣು ರಚನೆ

ದ್ರವ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗು ಣಗಳು

ನಿರವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು

ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

 1. ಬಯೋಮ್
 2. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
 3. ಜೀವಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು
 4. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಆಹಾರ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು

 1. ಆರೋಗ್ಯ
 2. ರೋಗಗಳು

ಜೀವ ವಿಕಾಸ

ಭೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

ವ್ಯೋಮ ವಿಜ್ಞಾನ

ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 1. ಶಾಖೆಗಳು
 2. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 3. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 4. ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇತಿಮಿತಿಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ