ವಿಜ್ನ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 09:28, 8 September 2016 by Ashok (talk | contribs) (→‎FA Question papers)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

‌ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

ಅನೇಕ STF ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . .

Class VIII Question Papers

CCE Assessment Modules

Information about CCE click here

Weblinks

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2015 - 16

 1. ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವೀರೆಶ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹಾವನೂರು, ಹಾವೇರಿಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಮೊದಲ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಶಶಿಕುಮಾರ್, GHS, ಯೆಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ೮ ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಂಗಣ್ಣ ಎಮ್,ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕ್, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ- 2015-16 ಹಂಚಿಕೊಡಿರುವವರು ರಾಮಕ್ರಿಷ್ಣ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಮೊದಲ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಪ್ರಶಾಂತ ಎಸ್.ಬಿ. ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಂದೂರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2013 - 14

 1. ಶಿವಕುಮಾರ ಥಿಮ್ಮೈಅಹ್ ಸಿರ್, GPUC ಸಿರ, ತುಮಕೂರು, ಕಳಿಸಿದ ನೀಲನಕಾಶೆಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಶಿವಕುಮಾರ ಥಿಮ್ಮೈಅಹ್ ಸಿರ್, GPUC ಸಿರ, ತುಮಕೂರು, ಕಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಸ್ಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಲೇಖಿತ ಪರೀಕ್ಶ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಎ. ಎನ್. ತಾಂಡವಮೂರ್ತಿ, ಕಾರಮಂಗಲ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ(ತಾ) ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ.,BPBGHS ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2012 - 13

 1. ಜಗದೀಶ್ ಬನ್ನಿಕಲ್ ಸಿರ್,GHS ಕಲ್ಲು ಕಂಭ,ಕಳಿಸಿದ Midterm Question Paper ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್,GHS ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ,ಕಳಿಸಿದ Midterm Question Paper ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ,ಕಳಿಸಿದ Midterm Question Paper PDF-ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಕಳಿಸಿದ Midterm Question Paper ODT-ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Class IX Question Papers

CCE Assessment Modules

Weblinks

DISTRICT QUESTION PAPER AND STUDY GUIDE/ NOTES: 2015-16

 1. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವೀರೇಶ್ ಎಮ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಹಾವನೂರು, ಹಾವೇರಿಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಂಗಣ್ಣ.ಎಮ್,, ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2013 - 14

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಪ್ರಶಾಂತ್.ಎಸ್.ಬಿ. GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Class 9th Science SA-2 weitages March-2014 ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 2. ಪ್ರಶಾಂತ್.ಎಸ್.ಬಿ. GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Class 9th Science SA-2 Blue print March-2014 ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ಉಡುಪಿ

 1. ಎರಡನೇ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಪಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀಲಿನಕ್ಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2012 - 13

 1. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಸಿರ್,GHS ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ Midterm Question Paper ODT-ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಿರ್, GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ Question Paper ODT-ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಈ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಎ.ಎನ್ ತಾಂಡವಮೂರ್ತಿ, ಕಾರಮಂಗಲ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ(ತಾ) ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Class X Question papers

ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರವರು ಸರ್,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-1 ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-2 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-3 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-4 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-5 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 6. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-6 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 7. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-7 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 8. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper-8 ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 9. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ
 10. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಣ ಇಲ್ಲಿ

 11. ವಿಜ್ನ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ(೨೦೧೫) ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 12. ಈ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, GHS ಹಾರಗೊಪ್ಪ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 13. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ -೨೦೧೫-೧೬ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಾಗರಾಜು ನೆಟ್ಕಲ್ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪರಿಹರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳ

ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರೆ , ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Weblinks

ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?

ನೀಲ ನಕ್ಷೆ

 1. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ೨೦೧೫-೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಜ್ನ್ಞಾನ ನೀಲ ನಕಾಶೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Prerana Question Papers

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆ ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ , ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಲವರ,ಕುಂದಪುರ,ಉಡುಪಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ.

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2015 - 16

 1. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಎಸ್.ಎಸ್,ಎಲ್.ಸಿ ವಿಜ್ನ್ಞಾನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-೨೦೧೫-೧೬ ನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರು ಅಥಣಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೂನ್ ೨೦೧೫ ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿ ಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್.ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೧೬ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಂಗಣ್ಣ GHS ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

District Question Papers and Study Guides/ Notes: 2012 - 13

FA Question papers

shared by GHS chikkadinakoppa tq-khanapur dist- Belgaum school science teacher

 1. SSLC science FA I File:05. Science FA1 10 th.odt
 2. SSLC Science FA I File:05. Science FA1.odt
 3. 9th Science FA I File:05. Science FA1 9 th.odt
 4. 8th Science FA IFile:05. Science FA1 8TH.odt

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು

 1. ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಿರ್,ಜಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜನಮಟ್ಟಿ,ಬಿಳಗಿ ತಾಲೂಕು, ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಿರ್,ಜಿ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಜನಮಟ್ಟಿ,ಬಿಳಗಿ ತಾಲೂಕು, ಕಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 3. ನಾಗರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 1. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ Science PackageODT-ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸರ್,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ Science Package PDF-ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 3. FA-3-QP paper shared By Shashikumar sir GHS Yelekhyatanahalli Bangalore rural.Click here
 4. ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ೨೦೧೬-ಫೆಬ್ರವರಿ, ಹಂಚಿಕೊಂಡವವರು ಗಿರೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

 1. ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಅಶೋಕ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿರ್, GHS, ಟಿ.ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು PDFನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ .

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯ ವೆಬ್ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 2. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 3. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ೩
 4. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ೪
 5. 8th standard question paper shared by Girish ghs, udupi click here

ಬೀದರ್

 1. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರಂಕಾರ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ Most Expected Questions ODT-ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿರಂಕಾರ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ Most Expected Questions PDF-ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 3. ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ].
 4. ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿರ್, GHS ಕೌಡಿಯಾಳ, ಬಸವಕಲ್ಯಣ ತಾಲೂಕು ಕಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಪ್ರಶಾಂತ ಎಸ್.ಬಿ. GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ಕಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. 9th Science Mid-Term Weitages, Blue print & Question paper,Shared by Prashantha.S.B,B.P.B Govt.High School ,Chickmagalur ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಜಿ .ವಿ ಸದಾನಂದ ರವರು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ೨೦೧೬ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎಮ್, ghs ಮದನ ತಾಲ್ಲೂಕ್,ಗುಲ್ಬರ್ಗ click here

ಹಾಸನ್

ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ.ಎಸ್.ಕೆ.

 1. "odt"ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. "pdf"ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

 3. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಕೋಲಾರ

 1. ಗೊಪಾಲ ರಾವ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 2. ಗೊಪಾಲ ರಾವ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು - ಸೆಟ್ ೧ ಮತ್ತು ೨ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 3. ಗೊಪಾಲ ರಾವ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು - ಸೆಟ್ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
 4. ಗೊಪಾಲ ರಾವ್ ಸಿರ್ ಕಳಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

ಯಾದಗಿರಿ

ಯಾದಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊಡುಗೆ
ಬಹುತೇಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.
ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಜೋತಿ.ಜಿ.ರಾಮ್ ಸಮುದ್ರ
ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.


ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ರಮೇಶ ಶಿಲ್ಪಿ , ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಂಟೆಶನ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರೀಕ್ಷೆ_ಬಂತು_ಹೀಗಿರಲಿ_ನಿಮ್ಮ_ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

 1. ವಿ. ಆರ್. ಹೀರೆಮಠ ಸರ್ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕುಕನೂರ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ

ಕೊಡಗು

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಪ್ರವೀನ್ ಕಾಮತ. ಕೆ. GHS ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ , ಸೋಮವಾರಪೇಟ್, ಕೊಡಗು.ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಮಂಡ್ಯ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಮೋಹನ್. ಕೆ. ಆರ್. , GHS , ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೧೬ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಾಗರಾಜು GHS, ಕೂಲ್ಗೆರೆಗೇಟ್, ಮದ್ದೂರ್(ತಾ),ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ -೨೦೧೬ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಾಗರಾಜು GHS, ಕೂಲ್ಗೆರೆಗೇಟ್, ಮದ್ದೂರ್(ತಾ),ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 1. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ೮ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

 1. ೪ನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವೀರೇಶ್ GHS ದಾವಣಗೆರೆ(ಉತ್ತರವಲಯ) ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ