ಸಮಾಜ ವಿಜ್ನ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ಸಮಾಜ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

ಅನೇಕ STF ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . .

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೮ನೇತರಗತಿ

Sent By ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ,ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕರು,GHS ಸಿಂಧಘಟ್ಟ

Sent By ಶೇಖರ್ ಪಿ ಆಚಾರ್ ,ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕರು,GHS ಮಾಸೂ ರ್

Sent By ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ (DELL),ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ,GHS ಅವಥಿ

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೯ನೇತರಗತಿ

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೧೦ನೇತರಗತಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್,GHS ಅರವಡಿ ಬೆಳಗಾಂ ರವರು, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಗೊಚಡಪ್ಪ ಪರಮನಟ್ಟಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ರೆಡ್ಡಿ ಗೊಲ್ಲವರಟ್ಟಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಗುಡೂರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Question Bank ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

Now is exam time and many of the STF teachers have shared sample and practice questions. These are given below for your reference.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ newspaper article on exam preparation

ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?


Old SSLC exam papers

ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ download ಮಾಡಬಹುದು

ಎಪ್ರಿಲ್ 2009

ಎಪ್ರಿಲ್ 2010

ಎಪ್ರಿಲ್ 2011

ನ್ _2011_supplementary.pdf ಜೂ ನ್ 2011

ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

ನ್_2012.pdf ಜೂ ನ್ 2012

Solved SSLC papers

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2009

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2010

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2011

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಎಪ್ರಿಲ್ 2012

ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ Model Questions from districts

ಇಲಾಕೆಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು download ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ.

ಚಿತ್ರದು ರ್ಗ

Scocial Science Question paper along with answers (downloaded from eshale.org) - Shared by H S Ramachandrappa malladihalli
you can download the pdf file from below

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3

ಹಾವೇರಿ

ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ - ಶುಭ. downlaod ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಮಂಡ್ಯ

ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ - ಶಿವಕುಮಾರ್