ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Plant breeding.mm

=ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ =ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಆಕರವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಋತುಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಬಿ ಬೇಳೆಗಳು. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು. ರಾಬಿ ಬೆಳೆಗಳು; ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಎನ್ ಸಿ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಹರಿವು

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ತಳಿಕರಣ ವಿಧಾನ

ಬೋಧನೆಯ ರೂಪುರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #1 ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

  1. ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳ ಅಥ ತಿಳಿಯುವುದು.
  2. ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಆಹಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಆಕರವಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಋತುಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೆಲೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಬಿ ಬೇಳೆಗಳು. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು. ರಾಬಿ ಬೆಳೆಗಳು; ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

  1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ_ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ_ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು_ಚಟುವಟಿಕೆ1
  2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ " ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ_ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ_ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದು_ಚಟುವಟಿಕೆ2

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ #2

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು #

  1. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 1,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "
  2. ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂ 2,ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೆಸರು - ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ "

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು