ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 01:56, 20 March 2022 by Girija (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೩೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು, ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 • ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಡತವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಡುಬರುವ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಕೋನದ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿ
 • ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ತಂತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ರಿಭುಜ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭವಿದೆಯೇ?
 • ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹು
 • "ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿನ ಅಳತೆಗಳು” ಫೈಲ್ ಬಳಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕೃತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿಉಂಟಾದ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು, ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಈ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. (ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಈ ಫೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಭೋಧನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ)
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ತಂತಿಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 3 ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋನವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋನಗಳಧ ಪ್ರಕಾರದದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲಿ.
 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಬಾಹುಗಳಿಂದ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಧಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

 • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಳೆತೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಯಾವ ಅಳತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ?
 • ಕೋನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
 • ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
 • ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?
 • ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ?