ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 06:51, 3 June 2019 by Nitesh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಹಂತ 2ರ ಕಲಿಕಾ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 2 ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು


ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಸಂಖ್ಯೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
 2. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು, ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸುವುದು
 3. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬಳಸುವುದು
 4. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ದೃಶ್ಯೀಕರಣವು ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುವುದು, ಅಂಥಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಕೆ
 2. ಸರಳ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಕೆ
 3. ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು.
 4. ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಕ್ಷೆ, ಪಠ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 1. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ನಿಮ್ಮ ದತ್ತಾಂಶ ಕೋಶಗಳು
 2. ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜು ಬಳಕೆ
 3. ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಕ್ಷೆಯ ಬಳಕೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ 1 - ಕಂಬಸಾಲು ಹಾಗು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ 2 - ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು