ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪೀಠಿಕೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


=ಚಟುವಟಿಕೆ - ಎಲೆ, ಟೊಂಗೆ,ಗಿಡಗಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. =

==ಅಂದಾಜು ಸಮಯ== ೊಂದು ದಿವಸ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

==ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ== ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಗಿಡ, ಎಲೆ,ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

==ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು== ಪೋ‍ಷಕರು/ವಿಷಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

==ವಿಧಾನ: ==ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಿಡ, ಎಲೆ,ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವುದು. [ http://www.who.int/kobe_centre/publications/hiddencities_media/ch2_who_un_habitat_hidden_cities.pdf] ಈ ವೆಬ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

  1. ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು?
  2. ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮರಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಲ್ಪ್ ಪಟ್ಟಿವೆ?
  3. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಎಂದರೇನು?

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

  1. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.
  2. ನೀವು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಮರಗಳು ಯಾವುವು?

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತದ_ಅರಣ್ಯಗಳು<nowiki>