ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 04:50, 6 November 2017 by KOER admin (talk | contribs) (Text replacement - "|Flash]]</mm>" to "]]")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
See in English

ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ

ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೋಧನ

ಪಠ್ಯಕ್ರಮ_ಮತ್ತು_ಪಠ್ಯವಸ್ತು

ವಿಶಯಗಳು

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ತಾಳೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆ

ಚಿತ್ರ:Kosha vibhajane.mm

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ


ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
(ಉಪ-ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ)

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು

ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ವಿಕಿಪಿಡಿಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟಂತೆ ಖಾನ್ ಅಕಾಡಮಿ ವೆಬ ಲಿಂಕನ್ನು ನೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
http://www.ck12.org/biology/Cell-division
http://www.celldiv.com/
ಜೀವ ಕೋಶ ಹೇಗೆ ವಿಭಜನೆ ಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ನೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಭೋಧನೆಯ ರೂಪರೇಶಗಳು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 1.ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು .
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಯಾಗುವದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು .
 3. ಒಂದು ಜೀವಕೋಶದಿಂದ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು .
 4. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು .
 5. ಜೀವಕೋಶದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಣದಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೋಳ್ಳುವರು .
 6. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೋಶವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು .
 7. ಮಿಯಾಸಿಸನಲ್ಲಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಗುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುವುದು .
 8. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವರು.
 9. ಕಾಯಜ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡು ವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು .
 10. ಕಾಯಜ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು .
 11. ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಪ್ರಾಮು ಖ್ಯೆತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚು ವರು .
 12. ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು .

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಬೆಳವಣೆಗೆ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರೇನು ?
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವೆನು ?
ಬೆಳವಣೆಗೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆನಾ ?
ಬೆಳವಣೆಗೆಯು ಹೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ?
ನೀವು ಕೂಡಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳೆಯಬೆಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೆಕು ?
ಹೇಗೆ ಜೀವಕೊಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆ ?
ಜೀವಕೊಶ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ?

ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗಲೇಬೆಕು.


ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ .
ಜೀವಕೋಶ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ೩ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೆವೆ

 1. ಕೋಶ ಪೊರೆ
 2. ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ
 3. ಕೋಶ ರಸ

ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ .
-ಸೈಟೊಕೈನೆಸಿಸ್ - ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ವಿಭಜನೆ ಯಾಗುವುದು.
-ಕ್ಯಾರೀಯೊಕೈನೆಸಿಸ್ - ಕೋಶರಸ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು.

ಕೋಶದ್ರವದಲ್ಲಿ ಇರು ವ ಪ್ರಮು ಖ ಕಣದಂಗಗಳು :-
ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ , ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ , ರೈಬೊಸೋಮ , ಲೈಸೊಸೋಮ , ಎಂಡೊಪ್ಲಾಸ್ಮೀಕ ರೆಟಿಕುಲಮ , ಸೆಂಟ್ರೋಸೊಮ , ವ್ಯಾಕಿಯೋಲ .

ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಣದಂಗ
ವರ್ಣಜಾಲ , ವರ್ಣತಂತುಗಳ , ಕೀರು ಕೋಶಕೇಂದ್ರ , ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ರಂದ್ರ .

ವರ್ಣತಂತುಗಳು
- ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಡಿ.ಎನ್.ಎ ದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
- ಕೋಶಕೇಂದ್ತ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಜೋತೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಮಾನರೂಪವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ.
- ಜಿವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತವೆ.( ಮಾನವನ ವರ್ಣತಂತುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 46)
- ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ರಸವನ್ನು ಓಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ . (ವರ್ಣಜಾಲ , ವರ್ಣತಂತುಗಳ , ಕೀರು ಕೋಶಕೇಂದ್ರ ,)
ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ,

ಮನೆ ಕೆಲಸ

 1. ಜೀವಕೋಶ ದಿಂದ 2 ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ .
 2. ವಿವಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವರ್ಣತಂತು ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.

ಮೈಟಾಸಿಸ
ಸಿದ್ಧಾತಾ ಹಂತಾ (inter phase) :-
G1 - ಮೋದಲನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಾ :
ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ - ಹಂತ .
G2 – ಎರಡನೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಾ ಹಾಗೂ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿಭಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಗುವುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ NO.1. ಸಂಖ್ಯೆ

ಚಟುವಟಿಕೆ 01 :-

ಚಟುವಟಿಕೆ 02

9 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಗಿರುವ ಗಾಯದ ಮೆಲೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯಾಗಿ ಆ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಬೆರೆ ಬೆರೆ ತರಹ ಉತ್ತರಗಳ್ಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
Kabaddi.jpg Stock-photo-safety-and-accident-at-work-91896116.jpg
ಪ್ರಶ್ನೇಗಳು:-

 1. ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಿರಾ ?
 2. ಈ ಆಟವನ್ನು ನೀವೂ ಆಡಿದ್ದಿರಾ?
 3. ಆಟ ಆಡುವಾಗ ಯಾರಾದರು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಾ? ಅಥವಾ ನೀಮಗೆ ಯಾವಗಾದರು ಗಾಯ ಆಗಿದೇನಾ ?
 4. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರು ಗಾಯ ಅಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತೊರಿಸಿ ?
 5. ಗಾಯ ಎಂದರೆನು ?
 6. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಗಾಯಾ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ?
 7. ಆ ಗಾಯ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ?
 8. ನಿಮಗೆ ಕೂಡಾ ಗಾಯದ ಮೆಲೆ ಹೊಸ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆದಿರಬೆಕಲ್ವಾ ?
 9. ಹೆಗೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ?
 10. ಚರ್ಮ ಹೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ?

ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗಾಯ ಆದಮೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಎರಡು ಮರಿಕೋಶಗಳಾಗುತ್ತವೆ . ಎರಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ,ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂಟು , ಎಂಟಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಹೀಗೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಚರ್ಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮನೆ ಕೆಲಸ : -

 1. ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಣದಂಗಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ .
 1. ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತಾ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ಮೂರು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೊಡಿ ಅಮೆಲೆ ಏನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಬರೆದುಕೊಂಡು ತೋರಿಸಿ .

 • ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ
 • ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು#
 • ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು
 • ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 • ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ
 • ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿನೋದ

ಬಳಕೆ

ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ {{subst:ವಿಜ್ಞಾನ-ವಿಷಯ}} ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ.