ಬದ್ಧತೆ (Commitment) ದಿನಾಂಕ ೩೧-೭-೨೦೧೩

ಬದ್ಧತೆ (Commitment) ದಿನಾಂಕ ೩೧--೨೦೧೩

 

ಬದ್ಧತೆ ಎಂದರೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ,

ಇದಕೆ ಬೇಕು ಮನೋಇಚ್ಛೆ,

ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದಕೆ ಬೇಕು,

ಇದುವೇ ಸಾಧಕನ ಜಪಮಂತ್ರ.

 

ಕಾಯಕದಲಿ ಮೇಲುಕೀಳುಗಳಿಲ್ಲ,

ಬದ್ಧತೆಯಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ,

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯ,

ಇದುವೇ ಜಯದ ಮಂತ್ರ.

 

ಆನೆಯಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ,

ಆಡಿನಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬಾರದು,

ಆಡಿನಂತಹ ದೇಹದಲಿ,

ಆನೆಯಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು.

 

ಶರೀರ ಹೇಳಿದಂತೆ,

ಮನಸ್ಸು ಕೇಳಬಾರದು,

ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ,

ಶರೀರ ಕೇಳಬೇಕು.

 

ಮನೋಇಚ್ಚೆ- ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯಗಳು,

ಸಾಧಕನ ಜಪಮಂತ್ರಗಳು,

ಇದುವೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂಬ,

ಮಂತ್ರಕೆ ದಾರಿ..

 

ಕಾಯಕದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ,

ಕೆಲಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ,

ಕಾಯಕದಿಂದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ,

ಕಾಯಕವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಿರು.

 

ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲಪ್ಪ.ಎಸ್

Doddamallappa.S
Principal
D.I.E.T
Kudige- Kodagu-dist