'''ಏಲಾಗೊಂಡನಪಾಳ್ಯ ಜೂನ್'''

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
  1. ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭೋತ್ಸವ:೨೦೧೪ -೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  2. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:ಜೂನ್ ೫ ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು