'''ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಸ್ಟ್'''

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
  1. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ:ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.