'''ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಜೂನ್'''

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
  1. ಶಾಲೆಯ ಆರಂಭೋತ್ಸವ:೨೦೧೪ -೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.