'''ಬೆರಟೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಆಗಸ್ಟ್'''

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
  1. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ :ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.