'''ಬೆರಟೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೂನ್'''

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to: navigation, search
  1. ಶಾಲಾ ಆರಂಭೋತ್ಸವ :೨೦೧೪ -೧೫ ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
  2. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ :ಜೂನ್ ೫ ರಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.