44 sounds

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

Video on the 44 sounds - 'the phonetic chart' explained

Resources developed by Uzma Madam, faculty RIESI.

Consonants

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/p/

paper

/ˈpeɪpə(r)/

pepper

/ˈpepə(r)/


tap

/tæp/


/b/

bun

/bʌn/

rubber

/ˈrʌbə(r)/

tub

/tʌb/

/t/

ten

/ten/

kitten

/ˈkɪt(ə)n/

kite

/kaɪt/

/d/

doll

/dɒl/

lady

/ˈleɪdi/

bird

/bɜː(r)d/

/k/

king

/kɪŋ/

ocket

/ˈlɒkɪt/

luck

/lʌk/

/g/

gun

/ɡʌn/

wagon

/ˈwæɡən/

bag

/bæɡ/

/f/

‎‎

fun

/fʌn/

buffoon

/bəˈfuːn/

laugh

/lɑːf

/

/v/

van

/væn/

marvel

/ˈmɑː(r)v(ə)l/

love

/lʌv/

/θ/

thin

/θɪn/

athlete

/ˈæθliːt/

teeth

/tiːθ/

/ð/

those

/ðəʊz/

togerther

/təˈɡeðə(r)/

bathe

/beɪð/

/s/

sign

/saɪn/

basic

/ˈbeɪsɪk/

bus

/bʌs/

/z/

zoom

/zuːm/

business

/ˈbɪznəs/

buzz

/bʌz/

/ƒ/

ship

/ʃɪp/

precious

/ˈpreʃəs/

fresh

/freʃ/

/ʒ/

genre

/ˈʒɒnrə/

television

/ˈtelɪˌvɪʒ(ə)n/

garage

/ˈɡærɑːʒ/

/tƒ/

Chips

/tʃɪps/

picture

/ˈpɪktʃə(r)/

church

/tʃɜː(r)tʃ/

/dʒ/

gem

/dʒem/

magic

/ˈmædʒɪk/

judge

/dʒʌdʒ/

/h/

home

/həʊm/

behave

/bɪˈheɪv/

----
/m/

moon

/muːn/

admire

/ədˈmaɪə(r)/

dream

/driːm/

/n/

noon

/nuːn/

candle

/ˈkænd(ə)l/

rain

/reɪn/

/ƞ/

---- hanger

/ˈhæŋə(r)

ring

/rɪŋ/

/l/

life

/laɪf/

balloon

/bəˈluːn/

goal

/ɡəʊl/

/r/

road

/rəʊd/

arrow

/ˈærəʊ/

----
/w/

warm

/wɔː(r)m/

between

/bɪˈtwiːn/

----
/j/

yellow

/ˈjeləʊ/

beyond

/bɪˈjɒnd/

----

Vowels

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/I/, /i/

ink

/ɪŋk/

pink

/pɪŋk/

city

/ˈsɪti/

/I:/, /i:/

eat

/iːt/

feat  

/fiːt/

fee  

/fiː/

/Ʊ/

------- good  

/ɡʊd/

----
/u:/

*ooze

/uːz/

juice

/dʒuːs/

jew

/dʒuː/

/e/

egg

/eɡ/

peg

/peɡ/

---
/æ/

axe

/æks/

tax

/tæks/

---
/D/, / Ɔ/

orange

/ˈɒrɪndʒ/

hot

/hɒt/

---
/D:/, /Ɔ:/

August

/ɔːˈɡʌst/

caught

/kɔːt/

saw

/sɔː/

/ɑ:/

arm

/ɑː(r)m/

farm

/fɑː(r)m/

far

/fɑː(r)/

/^/

under

/ˈʌndə(r)/

luck

/lʌk/

----
/Ə/

ago

/əˈɡəʊ/

police

/pəˈliːs/

father

/ˈfɑːðə(r)/

/Ȝ:/, /Ə:/

early

/ˈɜː(r)li/

bird

/bɜː(r)d/

occur

/əˈkɜː(r)/

Diphthongs

Symbol Initial Position Medial Position Final Position
/ eI /

eight

/eɪt/

maid

/meɪd/

play

/pleɪ/

/ ɑI /

eyes

/aɪ/

like

/laɪk/

sky

/skaɪ/

/ƆI

oil

/ɔɪl/

boil

/bɔɪl/

boy

/bɔɪ/

/ƏƱ/

old

/əʊld/

boat

/bəʊt/

row

/rəʊ/

/aƱ/

out

/aʊt/

shout

/ʃaʊt/

now

/naʊ/

/I Ə /

ear

/ɪə(r)/

pierce

/pɪə(r)s/

dear

/dɪə(r)/

/Ʊ Ə/

--- tourist

/ˈtʊərɪst/

poor

/pʊə(r)/

/e Ə/

air

/eə(r)/

careful

/ˈkeə(r)f(ə)l/

fare

/feə(r)/