GHS Beguru

From Karnataka Open Educational Resources
Jump to navigation Jump to search

ಬೇಗೂರು ಶಾಲೆಯ ಮಾಹಿತಿ/About GHS Beguru

ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಕಾಶೆ/School Location Map

Loading map...

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನುಡಿಗಳು/Student speak

Student speak Students interacting with Mr Narayana Murthy

ಪಾಲಕರ ನುಡಿಗಳು/Parent speak

Parent speak

ಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿಗಳು/Teacher speak

ಮಮತ ಭಾಗ್ವತ್ ಮೇಡಂ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ತರಬೇತಿಯ ಅನುಭವ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಸರಿಯಾದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಗಂಧವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಅಪಾರವಾದುದು.
ಪ್ರಕವಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲವನೂ ಬದಲಿಸುವುದೆನುವೇಕಯ್ಯಾ , ಕಾಲವಲ್ಲ, ಕಾಲದೊಡನೆ ಬದಲಾಗುವನು ಮನುಷ್ಯನಯ್ಯಾ.. ಕಗ್ಗಲ್ಲ ಬಂಡೆಯೂ ಮರಳಾಗುವುದಯ್ಯಾ ಬದಲಾಗದೊಲ್ಲವನು ಉಳಿವನೇನಯ್ಯ..ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮವಯ್ಯ ಆದರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಿತಿಗೇ ಇರಲಯ್ಯಾ…ಹೀಗೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಾವುಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಹೊರತಾದ ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ನಾನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ-೩ ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ಅಗಾಧವಾದುದು. .೨೦೧೪-೧೫ ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ITFC ಮತ್ತು DSERT ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ -೩ ರಲ್ಲಿ TCOL ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಬೋಧನಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂ ದೇ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ತರಬೇತಿ .ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ . ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಈ ತರಬೇತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲಿಕೆ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಉಬಂಟು ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ .ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ LIBREOFFICE WRITER, LIBREOFFICE IMPRESS ,LIBRE OFFICE CALC , SCREENSHOT, RECORD MY DESKTOP ,OPEN SHOT VEDEO EDITER ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಬೋಧನೆಯು ತರಗತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯುಂಟು ಮಾಡುವುದು ನಿಜ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಆಸಕ್ತಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ,ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವುದೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. .ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದು ITFC ತಂಡ ಮತ್ತು TCOL ತರಬೇತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ್ (ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು -ಕನ್ನಡ )
ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೇಗೂರು ಬೆಂಗಳೂರು -೬೮

ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರ ನುಡಿಗಳು/Head Teacher speak

ಶಾಲೆಯ ವಿವರ/School Profile

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ/Student Strength

Class Medium Girls Boys Total!
8th A ENGLISH 20 13 34
8TH B KANNADA 36 14 60
9TH A ENGLISH 21 17 38
9TH B KANNADA 21 28 49
9TH C KANNADA 24 13 37
10TH A ENGLISH 20 18 38
10TH B KANNADA 15 14 39
10TH C KANNADA 15 20 35

ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿ/ Teachers Profile

Name
ಹೆಸರು
Designation
ಪದನಾಮ
Qualification
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
Hema sangam Madam
ಹೇಮಾ ಸಂಗಂ ಮೇಡಮ್
Head Teacher
ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು
KES M.A.B.Ed
ಕೆ ಇ ಎಸ್,ಎಂ.ಎ.ಬಿ.ಇಡಿ
Chandranna N B sir
ಚಂದ್ರನ್ನ ಎನ್ ಬಿ ಸರ್
Physical Education Teacher
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
B.A B.Ped
ಬಿ.ಎ,ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ
Dr.Ramachandra G sir
ಡಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಿ ಸರ್
Assistant Teacher (Maths)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ)
Msc. Med. Phd , B A Hindi
ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ,ಎಂ.ಎಡ್,ಬಿಎ ಹಿಂದಿ
Jayashree Rati Madam
ಜಯಶ್ರೀ ರಾಟಿ ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (Maths)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ)
Msc Bed
ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್
Radha Narve Madam
ರಾಧಾ ನಾರ್ವೆ ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (Maths)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಗಣಿತ)
Msc Bed
ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್
P Srinivasa sir
ಪಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್
Assistant Teacher (Social science)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ)
B A B.Ed
ಬಿ ಎ,ಬಿ ಎಡ್
Shilpa B T Madam
ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ.ಟಿ.ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (science)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ)
Bsc. B.Ed
ಬಿ.ಎಸ್ ಸಿ,ಬಿ ಎಡ್
Savitha Madam
ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (science)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ವಿಜ್ಞಾನ)
B A B.Ed
ಬಿ ಎ,ಬಿ ಎಡ್
Mamata Bhagwat Madam
ಮಮತಾ ಭಾಗ್ವತ ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (Kannada)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಕನ್ನಡ)
MA Bed
ಎಂ ಎ ,ಬಿ ಎಡ್
Chaithra C Madam
ಚೈತ್ರಾ ಸಿ. ಮೇಡಮ್
Assistant Teacher (Arts Kannada)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಕಲಾ ಕನ್ನಡ)
MA Bed
ಎಂ ಎ ,ಬಿ ಎಡ್
Bharati Madam
ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ
Assistant Teacher (Hindi)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು (ಹಿಂದಿ)
MA Bed
ಎಂ ಎ ,ಬಿ ಎಡ್
Shivaleela H
ಶಿವಲೀಲಾ ಎಚ್
Assistant Teacher (English)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್
MA Bed
ಎಂ ಎ ,ಬಿ ಎಡ್
Muniraju
ಮುನಿರಾಜು
Siriculture
- ತೋಟಗಾರಿಕೆ
M R Chandrashekaraiah
ಎಂ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ
Assistant Teacher (Social Science)
ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
MA Bed
ಎಂ ಎ ,ಬಿ ಎಡ್

ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ/ My Community

ಎಸ್‌ಡಿ‌ಎಮ್‌ಸಿ ಸದಸ್ಯರು /SDMC Members

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ S.No ಹೆಸರು Name ಪದನಾಮ Designation

ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/Organizations supporting the school

ಶಾಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

School documents

View school Google Doc folder

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು/Educational Infrastructure

ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು/School building and classrooms

ಆಟದ ಮೈದಾನ/Playground

Library ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ/Science Lab

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೊಠಡಿ/ICT Lab

ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ/School Development Plan

Please upload school development plan documents

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು/Academic programme

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕನ್ನಡ/Kannada

ಇಂಗ್ಲೀಷ್/English

ಇಂಗ್ಲೀಷ್/Hindi

ಗಣಿತ/Mathematics

Radha Madam used geogebra application to teach different topics to the students. Read GHS Begur Mathematics.

ವಿಜ್ಞಾನ/Science

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ/Social Science

ಸಂಗೀತ/Music-

ಚಿತ್ರಕಲೆ/Drawing

ಕ್ರಾಪ್ಟ್/Craft-

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ/Physical Education

ಐಸಿಟಿ ತರಗತಿಗಳು/ICT classes

ಬೋಧನಾ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು/Teaching-learning resources

Mathematics

Kannada

Science

Social Science

Hindi

English

10ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ/10th class Results

ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು/School events

ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 2015-16

2016-17ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

 • ECO CLUB (Environment Day celebration) on June 5
 • Ganesh chaturthi celebration
 • Distribution of ties in school by sdmc members
 • Valmiki Jayanti
 • BEO visit
 • ಮನೋವಿಜ್ಜಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರ
 • School level Technology workshop for teachers.
 • Republic day Celebration [click here]
 • DDPI visit to school.[click here]
 • SWACHHATA PAKHWADA [photo 1] [photo 2]
 • parents teachers meeting.[photo 1] [photo 2]

School Events photos 2016-17

IVRS Implementation

IVRS ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ, ಪ್ರಗತಿ, ಹಾಜರಾತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು IVRS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯವರು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಪ್ರಸಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೋಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಧ್ವನಿಕರೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ Beguru HM IVRS .jpg