Changes

Jump to: navigation, search

KREIS teachers induction program - 2019

427 bytes added, 15:41, 24 July 2019
Kannada resources
## ಪದ್ಯದ ಗಟ್ಟಿ ವಾಚನ
## ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಲ್ಪನಾನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ - ಮಳೆ ಚಳಿ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ
## [https://teacher-network.in/?q=node/219#comment-58 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂಡುವ ] ಪದಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ
## ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿ - ಶಬ್ಧಕೋಶ - ಇಂಡಿಕ್‌ ಅನಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸಿ
## ಭಾಷಾ ಸಮೃದ್ಧಿ - [https://www.youtube.com/watch?v=U8yaifQsLEo ಪ್ರೇಮಕವಿಯ ಪರಿಚಯ]
# '''ಪಾಠ - ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ'''
## [https://teacher-network.in/?q=comment/reply/218 ಹೂಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ]## ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು - [https://teacher-network.in/?q=node/224#overlay-context=node/218%3Fq%3Dnode/218 ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ] ## ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿ - [https://teacher-network.in/?q=node/229#overlay-context=comment/reply/219%3Fq%3Dcomment/reply/219 ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ೫ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ]## [https://teacher-network.in/?q=comment/reply/268 ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ]## [https://teacher-network.in/?q=comment/reply/267 ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ]
==== Mathematics resources ====

Navigation menu

Did not find what you are looking for?