Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 62: Line 62:     
==== VTC 2018-20 Semester 2 batch ====
 
==== VTC 2018-20 Semester 2 batch ====
# [https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
+
{| class="wikitable"
# [https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
+
|English Wikipedia
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/21ನೇ_ಶತಮಾನದ_ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು]  
+
|Kannada Wikipedia
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟಿಪ್ಪುವಿನ_ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ]
+
|South Indian Culture
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಗ್ನೇಯ_ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ_ಜೈನಧರ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ]
+
|[https://kn.wikipedia.org/s/25k7 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭೌಗೋಳಿಕ_ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ_.ಪಿ.ಜೆ_ಅಬ್ದುಲ್_ಕಲಾಂ_ತಾಂತ್ರಿಕ_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ .ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
+
|Karnataka 1<sup>st</sup> Solar Power Plant
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]
+
|[https://kn.wikipedia.org/s/25js ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಯುಕ್ಲಿಡ್_'ನ_ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಯುಕ್ಲಿಡ್'ನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
+
|21<sup>st</sup> Century skills
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
+
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/21ನೇ_ಶತಮಾನದ_ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
+
|Geography of India
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
+
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ_.ಪಿ.ಜೆ_ಅಬ್ದುಲ್_ಕಲಾಂ_ತಾಂತ್ರಿಕ_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
+
|Tippu’s Tiger
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
+
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಟಿಪ್ಪುವಿನ_ಹುಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹುಲಿ]
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು]
+
|-
# [https://kn.wikipedia.org/wiki/ಶಕ್ತಿಯ_ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ]
+
|Jainism in South East Asia
 
+
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಆಗ್ನೇಯ_ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ_ಜೈನಧರ್ಮ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ]
 +
|-
 +
|Geographical features
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭೌಗೋಳಿಕ_ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು]
 +
|-
 +
|A P J Abdul Kalam Technological University
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎ_.ಪಿ.ಜೆ_ಅಬ್ದುಲ್_ಕಲಾಂ_ತಾಂತ್ರಿಕ_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ]
 +
|-
 +
|Social Science
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ]
 +
|-
 +
|Euclidean Geometry
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಯುಕ್ಲಿಡ್_'ನ_ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಯುಕ್ಲಿಡ್'ನ ಜ್ಯಾಮಿತಿ]
 +
|-
 +
|Hard Water
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಗಡಸು_ನೀರು ಗಡಸು ನೀರು]
 +
|-
 +
|Natural disasters in India
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದಲ್ಲಿನ_ನೈಸರ್ಗಿಕ_ವಿಕೋಪಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು]
 +
|-
 +
|Palindrome
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ದ್ವಿಮುಖಿ_ಪದಗಳು ದ್ವಿಮುಖಿ ಪದಗಳು]
 +
|-
 +
|Transport in India
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಭಾರತದ_ಸಾರಿಗೆ_ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ]
 +
|-
 +
|Chemical Change
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ರಾಸಾಯನಿಕ_ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ]
 +
|-
 +
|Swami Vivekananda at the parliament of the world religions
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ವಿಶ್ವ_ಧರ್ಮಗಳ_ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ_ಸ್ವಾಮಿ_ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು]
 +
|-
 +
|M Chinnaswamy stadium
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಎಂ_ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ_ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ]
 +
|-
 +
|Social Issues
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಸಾಮಾಜಿಕ_ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು]
 +
|-
 +
|Conservation of Energy
 +
|[https://kn.wikipedia.org/wiki/ಶಕ್ತಿಯ_ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸ೦ರಕ್ಷಣೆ]
 +
|}
 
More details on the team and articles published can be found [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RmB-BD0cZu-p3b5IcGQVJCnPXGlYHRxIv8U_QfOaSM/edit#gid=504569539 here]
 
More details on the team and articles published can be found [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12RmB-BD0cZu-p3b5IcGQVJCnPXGlYHRxIv8U_QfOaSM/edit#gid=504569539 here]
  

Navigation menu