ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಲಂಬ ಕೋನವು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಚನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಂ.ಕ. ಸರ್ವಸಮತೆಯ ನಿಯಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಭುಜದ ರಚನೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಒಂದು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಕರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ:

೨೦ ನಿಮಿಷಗಳು

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ಸೂಚನೆಗಳು , ಇದ್ದರೆ

ಬಿಂದು, ರೇಖೆಗಳು, ಕೋನಗಳು,ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಡಿಜಿಟಲ್: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದ: ವರ್ಕ್‌ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್

Download this geogebra file from this link.


ವಿಧಾನ/ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

  • ಸರಿಯಾದ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಯಾವ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
  • ಎಷ್ಟು ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಹುಗಳು ಇರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಂಬ ಕೋನಗಳು ಇರಬಹುದು?
  • ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಎದುರಿರುವ ಭಾಗ ಏನು? ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ನಿಯತಾಂಕ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
  • ಲಂಬ ಕೋನದ ಬಾಹುಗಳಾದ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಲಂಬ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದೇ?

ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕರ್ಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯ ಏಷ್ಟು?